Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Ewidencje, rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu prowadzone są na podstawie:

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria
 • wykazy
 • kartoteki (zbiory kart)
 • zbiory wokand
 • księgi pomocnicze
   

W wydziałach Sądu Rejonowego w Zwoleniu prowadzi się następujące repertoria i wykazy:

I Wydział Cywilny:


„Nc” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
„C” - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, dla których nie jest właściwy tryb nakazowy lub upominawczy.
„Ns” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w trybie nieprocesowym.
„Co” - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczysto-księgowym, podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których została zawarta umowa o mediację.
„Cps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach cywilnych.

 

II Wydział Karny:


„K” -
dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
„Ko” - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych,  i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, nie podlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych m.in.: udzielenia pomocy sądowej, wznowienia postępowania, o unieważnienie orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, o odtworzenie akt, prośby o ułaskawienia, wyłączenia sędziego.
„Kp” - dla spraw z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych.
„W” - dla spraw o wykroczenia.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny):

„Nkd” - dla spraw nieletnich

„Nsm” - dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego.

„Nmo” - dla wszelkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez sąd rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich.

„RC” - dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego.

„RNs” - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

„RCo” - dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów, bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE.

„RCps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

„Rep Kw” – repertorium ksiąg wieczystych;

„Rep Zd” – repertorium zbioru dokumentów;

„Rep Ar” – repertorium archiwum.

 

                        Zawarte w urządzeniach ewidencyjnych dane udostępniane są na potrzeby toczącego się postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób. Dostęp do akt sądowych regulują przepisy:

 • Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Kodeksu postępowania karnego;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.06.2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnychotwiera się w nowym oknie (Dz. U. z 2015r., poz. 925);
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010., Nr 182, poz. 1228);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2014.782 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 13.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry