Sąd Rejonowy w Zwoleniu

e-PUAP

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzył elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP, na której są umieszczane Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Od dnia 17 czerwca 2010 r. jedynym środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania pism drogą elektroniczną jest elektroniczna skrzynka podawcza.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, konieczne jest jedynie założenie konta użytkownika na platformie ePUAP dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne.

Informujemy, że portal  ePUAP nie służy do składania pism do e-Sądu. Pisma procesowe dotyczące spraw toczących się w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (e-Sąd) za pośrednictwem portalu ePUAP nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg (doręczenie nieskuteczne).

Aby wnieść pismo w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zwoleniu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, należy po zalogowaniu się na platformę ePUAP w KATALOGU SPRAW wybrać Najnowsze usługi centralne, wypełnić właściwy formularz, wskazaćinstytucję (urząd), a następnie wysłać wypełniony formularz.

 

I. Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zwoleniu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

1. dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

2. nie dotyczy pism procesowych w postępowaniach sądowych;
W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.  

3. nie dotyczy wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które są przesyłane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego EPU, w oparciu o odrębne przepisy.

4. nie dotyczy składania i przesyłania drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do wydziałów rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów, lub Centralnej Informacji KRS i RZ za pośrednictwem modułu "Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSiG", w oparciu o odrębne przepisy.

II. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zwoleniu:


1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (07:30 – 15:30) do Punkt Biura Podawczego w Zwoleniu Sądu Rejonowego w Zwoleniu mieszczącego się  przy ul. Moniuszki 6 w Zwoleniu na następujących nośnikach danych: płyta CD-RW lub DVD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru

III. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Zwoleniu: 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub za pośrednictwem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry