Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne deklaracji

Sąd Rejonowy w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pełniącej funkcję serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny spełniania wymagań dostępności określonych w ustawie z dnia z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 03.09.2020r.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Sądu Rejonowego w Zwoleniu ul. Moniuszki 6

Od strony ul. Moniuszki do budynku sądu prowadzi wejście główne oraz wejście do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Zarówno do  wejścia głównego jak i  do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych prowadzą schody w ilości 5 stopni.

Przed wejściem głównym do budynku Sądu jest podjazd dla  osób poruszających się na wózku.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi wejścia głównego do siedziby sądu jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, za którymi jest ustawiona bramka do wykrywania metalu, skaner do prześwietlania bagażu oraz biuro podawcze i wpłatomat.

Za drzwiami wejściowymi do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych jest nieduży wiatrołap, za którym znajduje się Biuro Obsługi Interesanta IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Budynek posiada 2 kondygnacje. Nie jest wyposażony w windę.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają  możliwość dostępu do Biura Podawczego, wpłatomatu, czytelni oraz sali rozpraw nr I, które znajdują się na parterze budynku. Korytarze i pomieszczenia na  I i II piętrze, jak również pomieszczenia IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nie są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Z uwagi na występujące w budynku sądu bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) Prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczył zarządzeniem Adm-021-25/2020 z dnia 01 września 2020r. zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania, którego koordynatorem jest kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.

Osoby zainteresowane mogą planując przybycie do sądu uprzednio  zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się z Sekretariatem/Zespołem/Samodzielną Sekcją Administracyjną ustnie, pismem, telefonicznie pod numerami tel. 48 676 3051, 48 676 3132, 48 676 4615 - centrala, e-mailem: biuro.podawcze@zwolen.sr.gov.pl  bądź bezpośrednio z komórka organizacyjną telefonicznie lub emailem poprzez numer telefonu bądź adres skrzynki elektronicznej umieszczony na stronie internetowej sądu z dopiskiem "Pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie sądu".

Następnie pracownicy wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej pomogą i ułatwią przemieszczanie się  wewnątrz budynku. 

W budynku sądu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

W budynku znajdują się stanowiska zwierające lupy elektroniczne, powiększalnik stacjonarny dla osób słabowidzących.

W budynku zamontowano kontrastowe nakładki na pierwszych i ostatnich stopniach schodów oraz umieszczono na szklanych drzwiach przegrody pasami kontrastowymi mające na celu ułatwienie przemieszczania się osób z dysfunkcjami wzroku. Ponadto w budynku na każdej kondygnacji znajdują się mapy tyflograficzne oraz przy każdym pomieszczeniu tabliczki informacyjne w języku migowym dla osób niewidzących jak również dla osób z dysfunkcjami wzorku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informacja o jej braku

Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje o stronie internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec  2022

Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Zwoleniu jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Jednakże z uwagi na fakt, iż serwis BIP w obecnym formacie prowadzony jest od 2016 r., czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych, jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany, poprawienie dostępności strony (opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście) będzie dokonywane sukcesywnie przez prowadzącego serwis.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości -  zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Sądu Rejonowego w Zwoleniu.
  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany zostanie alternatywny sposób dostępu. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności.

Zgodność ze standardami

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że jest on zgodny ze standardami W3C:

HTML 5WCAG 2.0 (poziom AA)Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

BIP spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), w tym specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że serwis spełnia także zapisy dokumentów:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006

Inicjatywa i2010

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

 

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window - Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery), oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Skróty klawiaturowe

Serwis BIP nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

BIP wyposażony jest również w mapę strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Jolanta Urbanek – starszy inspektor Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 664-80-02

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres: administracja@zwolen.sr.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego skanu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem http://www.rpo.gov.pl

do góry